BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma torsdag den 29 augusti 2019, kl. 13.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 23 augusti 2019,
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 8-470 49 00, per fax +46 8-470 49 01 eller via e-post info@remove-this.addtech.remove-this.com

senast fredagen den 23 augusti 2019, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: www.addtech.se/legal-rights.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 23 augusti 2019.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.addtech.se/bolagsstamma senast torsdagen den 8 augusti 2019.

Arkiv - tidigare bolagsstämmor:

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman. Årsstämma 2019 hålls den 29 augusti.

Anmälan av ärendet skickas till: Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm alternativt info@remove-this.addtech.remove-this.com