BOLAGSSTÄMMA
 

Aktieägarna i Addtech AB (publ) (”Bolaget” eller ”Addtech”), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 augusti 2021, kl. 14.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

 

Arkiv - tidigare bolagsstämmor:

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman. 

Anmälan av ärendet skickas till: Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm alternativt info@remove-this.addtech.remove-this.com