BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) (”Bolaget” eller ”Addtech”), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma fredag den 28 augusti 2020, kl. 14.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck eller förtäring kommer att serveras, att sedvanliga anföranden kommer att minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Antalet närvarande styrelseledamöter, revisorer, valberedningsledamöter, anställda och funktionärer vid stämman kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Addtech uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning eller att utöva sin rösträtt via fullmakt till en person som aktieägaren vet kommer att närvara på årsstämman. Se vidare information nedan. Addtech följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 22 augusti 2020 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste dock aktieägare vara införd i aktieboken redan fredagen den 21 augusti 2020),
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00 eller via e-post info@remove-this.addtech.remove-this.com senast måndag den 24 augusti 2020. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: www.addtech.se/legal-rights.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 augusti 2020.

Arkiv - tidigare bolagsstämmor:

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman. Årsstämma 2020 hålls den 28 augusti.

Anmälan av ärendet skickas till: Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm alternativt info@remove-this.addtech.remove-this.com