Klimatrelaterad information - risker och möjligheter

I slutet av 2022 anslöt Addtech till Science Based Targets (SBTi) och har under ett flertal år rapporterat till Carbon Disclousure Project (CDP) för att säkra transparens i klimatrelaterad rapportering (Addtech CDP score 2023). Ett annat frivilligt ramverk som vi valt att delvis rapportera enligt är Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) för att öka transparensen och relevant information i vår rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter och hur det kan påverka lönsamheten.

Värdering av klimatrisker

För Addtech är hanteringen av klimatrelaterade frågor en viktig parameter för framtida affärsutveckling. Addtech består av runt 150 bolag och vi har stora variationer inom gruppen, vilket är en utmaning vid genomförandet av klimatrelaterad risk- och möjlighetsanalys. Vi har både producerande bolag och bolag som fokuserar på teknisk support och försäljning. Vår rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter är viktig för oss och våra intressenter, vi kommer att säkerställa att klimatanalyser är en integrerad del av vår verksamhet för att säkra långsiktig lönsamhet.

Analys av klimatpåverkan

Addtech är inte medlem i TCFD, däremot ser vi det som viktigt att rapportera inspirerat av TCFD:s rekommendationer för att säkra relevant information. Vår rapportering är inte fullt ut i linje med ramverket, och vi ser det som utmanade att skatta den finansiella påverkan från ändringar i klimatet. Vi har genomfört scenarioanalyser (RCP 8,5 och RCP 2,6) för att stötta vår organisation i beslutsprocesser.

RCP 2.6 – är ett scenario där världen lyckats begränsa temperaturökningen till 1,5-2 0C, det vill säga ”uppnår Parisavtalet”.

RCP 8.5 - är ett ”business-as-usual” scenario, där världen inte ställt om utan utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i nuvarande takt.

Klimatscenario (RCP 2.6) ”Världen uppnår Parisavtalet”

 • Utsläppen av växthusgaser halveras till 2050
 • 1,5–2 0C temperaturökning
 • Förnybar energiteknik är dominerande
 • Låg energiintensitet
 • Kraftiga omställningar av samhället, infrastrukturen och byggnader har genomförts
 • Globala gemensamma initiativ har lyckats
 • Politiska beslut, regleringar och skatter har införts gällande växthusgaser
 • Ökade regleringar för producerande bolag samt uppföljning av produkter
 • Ändrade krav från kunder och investerare
Risker
 • Ökade regleringar, skatter och avgifter för utsläpp av växthusgaser
 • Äldre teknik kan bli daterad
 • Krav på nollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i affärsmodeller
 • Prisökningar på transporter, energi och råmaterial
 • Volatila och dyrare energipriser
 • Ökade investeringar i nyteknik för egna fastigheter
Möjligheter
 • Ökad produktion av förnyelsebar energi
 • Ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar
 • Ökad elektrifiering
 • Ökad efterfrågan på klimatsmarta infrastrukturlösningar

Klimatscenario (RCP 8.5)” Business as usual”

 • Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt som idag
 • 2-4 0C temperaturhöjning
 • Stigande havsnivåer
 • Ökad frekvens av extremväder
 • Ökad frekvens av skogsbränder och översvämningar
 • Oförändrade krav från kunder och investerare
 • Hög energiintensitet och fortsatt stort beroende av fossilbaserad energi
 • Globala initiativ och samarbeten misslyckas
 • Ökad andel människor på flykt
Risker
 • Ökade investeringar på grund av skador från extremväder eller anpassning av verksamheter för att skydda mot extremväder
 • Investeringar i lösningar samt produkter för en omställning mot en mer energieffektiv industri blir oattraktiva
 • Störningar i värdekedjor, orsakade av extremväder samt andra effekter av klimatförändringar
 • Ökad konkurrens från aktörer som saknar hållbar agenda
Möjligheter
 • Ökad produktion av förnyelsebar energi
 • Ökad efterfrågan på infrastrukturlösningar, orsakade av skador från extremväder
 • Goda relationer i värdekedjan med parter som stärkt sina verksamheters motståndskraft från klimatförändringar