Hållbar organisation

De bästa affärsbesluten fattas av människor som lever nära marknaden, därför är Addtech maximalt entreprenörsorienterat för att våra bolag ska kunna fokusera på sina affärer och utveckla sina verksamheter i en hållbar riktning.

Vi ser att vi står inför stora globala utmaningar för att minska vår gemensamma klimatpåverkan och arbetar för att säkra en minskad påverkan från vår grupp. Vi har satt ett mål att minska vår koldioxidintensitet med 50 procent fram till 2030, med 2019/2020 som basår. Vår största påverkan ligger i transporter av gods (scope 3) och vi arbetar för att effektivisera transporter samt flytta till mer koldioxidsnåla alternativ.  För att minska utsläpp från egen produktion och verksamhet (scope 1 och 2) driver vi uppgradering av fordon, energieffektivisering och omställning till förnyelsebara källor. Vi rapporterar våra klimatdata årligen till CDP, samt använder oss av ramverket TCFD för att genomföra risk- och scenarioanalyser avseende klimat.

Addtech har en strikt decentraliserad organisation där våra bolag har stor frihet att agera självständigt. Samtidigt har varje bolag ett ansvar att leva upp till höga förväntningar på resultattillväxt och lönsamhet samt bedriva sina verksamheter enligt vår uppförandekod. Vår kultur bygger till stor del på grundtanken att om våra medarbetare växer så växer också affärerna. I slutändan är det våra medarbetare som gör skillnad och därför erbjuder vi individuella utvecklingsmöjligheter i en organisation som står för mångfald och jämlikhet.

Mål och utfall 2022/2023*

*Målet för reducerad koldioxidintensitet har basår 2019/2020