Risk- & känslighetsanalys

En affärsverksamhet är alltid förenad med risk. Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. En effektiv riskbedömning förenar Addtechs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling samt kontroll. Vid en bedömning av Addtechs framtida utveckling är det därför viktigt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling även beakta olika risker i verksamheten. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning.

Addtech arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras, samt att löpande göra förbättringar för att minska framtida risker. Addtech har policys och instruktioner för att identifiera avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i styrelsemöten och månadsrapporter där avvikelser eller risker identifieras och åtgärdas. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget, eller andra händelser som påverkar ekonomin som till exempel den världsomspännande covid-19-pandemin samt geopolitiska konflikter såsom Rysslands invasion i Ukraina, i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Addtech påverkas även av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och ränterisk samt kredit- och motpartsrisk.

En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.

Efterfrågan på Addtechs produkter och tjänster påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer som ligger utanför Addtechs kontroll, såsom den producerande industrins utveckling och investeringsvilja, läget i ekonomin i allmänhet samt förhållanden på den globala kapitalmarknaden, eller, som under 2020/2021, utbrott av pandemier som påverkar affärsklimatet samt som under 2021/2022 med Rysslands invasion i Ukraina. En försvagning av dessa faktorer på de marknader som Addtech är verksamt kan medföra negativa effekter på finansiell ställning och resultat.

Med ett stort antal dotterbolag med fokus på olika nischmarknader samt merförsäljning av teknisk service, support och förbrukningsmaterial kan Addtech vara mindre känsligt för konjunktursvängningar inom enstaka industrinäringar, branscher eller geografiska områden. Addtech arbetar också kontinuerligt för att utveckla verksamheter som är mindre beroende av en specifik marknad samt anpassa kostnader efter specifika förutsättningar.

Globalisering, digitalisering och snabb teknikutveckling driver strukturförändringen i kundledet. Utvecklingen kan både öka efterfrågan på Addtechs kvalificerade tjänster men kan också leda till att Addtechs kunder försvinner genom sammanslagningar, nedläggningar och utflyttning till exempelvis lågkostnadsländer.

Addtechs unika mervärden som tjänster med högt teknikinnehåll, specialistkunskaper inom avancerad teknisk rådgivning, utmärkt service och stark närvaro på nischmarknader motverkar konkurrens. Addtechs konkurrenskraft ger också möjlighet att leverera utanför det geografiska närområdet. Koncernens exponering mot ett stort antal branscher i kombination med att ingen kund svarar för mer än cirka 2 procent av koncernens omsättning utgör ett visst skydd mot negativ resultatpåverkan.

Merparten av Addtechs dotterbolag är verksamma inom branscher som är utsatta för konkurrens. Vidare kan det ske en konsolidering i branschen på leverantörssidan och större sammanslagna leverantörer kan ha ett bredare erbjudande vilket kan leda till prispress. Dotterbolagens framtida konkurrensmöjligheter är beroende av förmågan att ligga i teknikens framkant och snabbt agera på nya marknadsbehov. En ökad konkurrens eller en försämrad förmåga hos ett dotterbolag att möta nya marknadsbehov kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat.

Addtech strävar efter att erbjuda produkter och tjänster där priset inte är den enskilt avgörande faktorn. Genom att arbeta nära såväl leverantörer som kunder utvecklas kontinuerligt vårt kunnande och vår konkurrenskraft. Vi tillför värde i form av omfattande teknisk kunskap, leveranssäkerhet, service och tillgänglighet vilket begränsar risken att kunden minskar sin efterfrågan. För att minska konkurrensrisken från leverantörer arbetar Addtech löpande med att se till att ett samarbete med koncernen är den mest lönsamma försäljningsstrategin.

Ändrad miljölagstiftning samt nya regleringar kan påverka försäljning av våra produkter, transporter av varor samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna. En oförmåga att möta kundernas ökade miljökrav kan påverka försäljningen. Det finns även en risk att något av koncernens dotterbolag, genom sitt organisationsnummer, kan knytas till ett historiskt ansvar enligt miljöbalken. Förluster av biologisk mångfald kan ha en negativ påverkan på Addtech. Vår kartläggning visar att vi har några produktionsplatser i områden där mänsklig aktivitet kommer att vara associerad med högre risk för förlust eller försämring av viktiga ekosystem. Lämpliga åtgärder för att motverka risken kommer att arbetas fram.

Addtechs dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheter som har en begränsad direkt miljöpåverkan. Inom koncernen bedrivs begränsad tillverkning. Koncernen följer upp verksamheten och miljörelaterade risker med hållbarhetsrapportering och samtliga bolag följer koncernens Uppförandekod. Addtech genomför i samband med förvärv analys av organisationsnummer för att motverka risken att bli ersättningsskyldig för historiska miljöärenden.

Klimatförändringar medför både övergångsrisker samt fysiska risker som kan ha en negativ påverkan på Addtech och dotterbolagen. Relevanta övergångsrisker är högre skatter på koldioxidintensiva material, produkter och tjänster, omvälvande förändringar på marknaden och generellt ökade råmaterialpriser. Relevanta fysiska risker är ökade operativa- samt kapitalkostnader, till följd av mer frekventa skador på våra verksamheter orsakade av effekter av klimatförändring, exempelvis mer extremväder.

För Addtech är hanteringen av klimatrelaterade risker en viktig parameter för framtida affärsutveckling och vi har genomfört scenarioanalyser för att identifiera finansiella risker kopplade till klimatförändringar. Risker kopplade till klimatförändringar är en del i vår analys av potentiella förvärv. Koncernen arbetar med att integrera klimatrisker i större investeringar.

Addtechs fortsatta framgång är beroende av att kunna behålla erfarna medarbetare med specifik kompetens samt rekrytera nya kunniga personer. Det finns nyckelpersoner såväl bland ledande befattningshavare som bland koncernens medarbetare i övrigt. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar koncernen med kort varsel, till exempel på grund av stress, arbetsmiljö eller utvecklingsmöjligheter. För det fall Addtech misslyckas med att rekrytera lämpliga ersättare för dem eller nya kompetenta nyckelpersoner framgent kan det ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat.

Addtech prioriterar att skapa goda förutsättningar för att personal skall utvecklas och trivas inom koncernen. I förvärvsstrategin ingår att bolagens nyckelpersoner ska vara väl motiverade att självständigt fortsätta driva bolaget som en del av koncernen. Addtechs Affärsskola riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare och ökar den interna kunskapsöverföringen, vidareutvecklar medarbetarna samt förädlar företagskulturen. Koncernens regelbundna medarbetarundersökningar syftar till att ta reda på hur medarbetarna ser på arbetsgivare, arbetssituation och vad som kan förbättras och utvecklas.

Addtechs decentraliserade organisation bygger på att dotterbolagen har ett stort lokalt ansvar för sin verksamhet. Det ställer höga krav på finansiell rapportering och uppföljning och brister inom detta kan medföra bristfällig kontroll och styrning av verksamheten.

Addtech styr sina dotterbolag genom ett aktivt styrelsearbete, koncerngemensamma policys, finansiella mål och instruktioner avseende finansiell rapportering. Genom att vara en aktiv ägare och följa dotterbolagens utveckling kan risker snabbt identifieras och åtgärdas i enlighet med koncernens riktlinjer.

Risken för att Addtechs verksamhet, resultat och kassaflöde påverkas av kraftiga säsongseffekter styrt av kundernas efterfrågan.

Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur innebär inga väsentliga säsongseffekter. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Addtechs fortsatta framgång är starkt beroende av vårt goda anseende och affärsetik. Brott mot mänskliga rättigheter i egna eller leverantörers verksamheter skulle ha en negativ inverkan på koncernens anseende bland medarbetare, kunder och andra intressenter samt påverka efterfrågan på koncernens produkter.

Koncernen arbetar internt med affärsetik genom exempelvis utbildningar inom Addtech Academy samt följer årligen upp efterlevnad av regler kring anti-korruption och mänskliga rättigheter, som tydligt kommuniceras i vår interna uppförandekod. Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att brott mot mänskliga rättigheter skulle förekomma hos våra leverantörer. För att säkerställa koncernens höga standard vad det gäller affärsetik ska Addtechs Uppförandekod för leverantörer efterföljas. Addtech använder en digital plattform för skattning av leverantörer inom områden som täcks av vår leverantörskod.

Addtech har historiskt genomfört flertalet förvärv. Strategiska förvärv kommer även fortsättningsvis utgöra en viktig del av tillväxten. Det finns dock en risk att Addtech inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt på grund av till exempel konkurrens med andra förvärvare. Även kostnader hänförliga till förvärv kan bli högre än förväntat och positiva resultateffekter kan ta längre tid att realisera än förväntat. Risk för nedskrivning av goodwill uppstår om en affärsenhet underpresterar i förhållande till de antaganden som gällde vid värderingen och eventuell nedskrivning kan komma att påverka koncernens finansiella ställning och resultat negativt. Ytterligare risker förknippade med förvärv är integrationsrisker och exponering för okända förpliktelser.

Addtech har mångårig och gedigen erfarenhet av att förvärva och prissätta bolag. Samtliga potentiella förvärv och deras verksamheter granskas noga innan förvärvet genomförs. Det finns väl inarbetade processer och strukturer för att prissätta, genomföra och integrera förvärvade bolag. I de avtal som ingås eftersträvas att erhålla erforderliga garantier för att begränsa risken för okända förpliktelser. Det stora antal bolag som förvärvas innebär en väsentlig riskspridning.

Inom koncernen finns olika finansiella risker. Valutarisk är risken för att valutakurser får en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Transaktionsexponering är risken som uppstår som ett resultat av att koncernen har in- och utbetalningar till följd av betalningsflöden i utländsk valuta. Omräkningsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen genom utländska dotterbolag har nettoinvesteringar i utländska valutor. Koncernen är även exponerad för finansieringsrisk, dvs risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. Med ränterisk menas risken att ofördelaktiga förändringar i räntenivåer får en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat.

Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att identifiera, minimera och kontrollera de finansiella riskerna samt hur ansvaret för att hantera dessa risker ska fördelas inom organisationen. Målsättningen är att minimera resultateffekten av de finansiella riskerna. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.

För att kunna leverera produkter är Addtech beroende av att externa leverantörer uppfyller ingångna avtal, gällande till exempel volym, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtechs anseende är också beroende av att leverantörerna har en hög affärsetik, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, korruption, arbetsförhållanden och miljö. Avtal med kunder är varierande bland annat avseende avtalslängd, garantier och ansvarsbegränsningar. I vissa kund- och leverantörsrelationer saknas skriftliga avtal vilket kan skapa en legal osäkerhet kring avtalsinnehåll.

Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att Addtech inte ska kunna leverera som utlovat. För att säkerställa koncernens höga standard vad gäller affärsetik, ska Addtechs Uppförandekod för leverantörer efterföljas. Addtech använder en digital plattform för skattning av leverantörer inom områden som täcks av vår leverantörskod. Flertalet bolag genomför även särskilda leverantörsgranskningar. Addtech är i ett längre perspektiv inte beroende av någon enskild leverantör eller kund. Addtechs största kund uppgår till cirka 2 procent av koncernens nettoomsättning.

De digitala riskerna ökar ständigt i hela samhället. Addtech och Addtechs dotterbolag är som de flesta företag beroende av olika informationssystem och annan teknologi för att sköta och utveckla verksamheten. Oplanerade driftsavbrott och cybersäkerhetsincidenter, till exempel dataintrång, virus, sabotage och andra cyberbrott, kan innebära både intäktsbortfall och anseendeförluster. Även IT-händelser eller cyberincidenter hos tredje part, som leverantörer eller kunder, kan inverka på Addtechs leverans- och intjäningsförmåga.

För att säkerställa stabila IT-miljöer och förebygga incidenter arbetar Addtech med regelbundna riskanalyser samt ständigt underhåll och översyn av IT-säkerheten, både på koncernnivå och på dotterbolagsnivå. Addtech arbetar med att systematiskt identifiera, analysera och utvärdera IT-risker. Addtech anlitar även externa cybersäkerhetsexperter för att säkerställa att säkerhetsnivån anpassas och uppdateras utifrån rådande hotbilder och kunders växande krav på cybersäkerhet.