Tre tydliga krav på samtliga bolag

Frihet under ansvar är den grundläggande princip som genomsyrar vår organisation. Våra bolag får fritt driva och utveckla den operativa verksamheten så länge de levererar på våra koncerngemensamma mål. Målen bygger på att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling.

Vinsttillväxt >15%

Tillväxt inom koncernen mäts som resultattillväxt och ska uppgå till minst 15 procent per år, sett över en konjunkturcykel. Det innebär att vår målsättning är att fördubbla vårt resultat vart femte år.

Lönsamhet R/RK >45%

Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK). R/RK premierar högt och resultat och låg kapitalbindning vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger möjlighet till egenfinansierad långsiktig lönsam tillväxt.

Hållbar utveckling

För att nå vår vision och vårt övergripande mål måste vi bryta ner helheten i hanterliga delar så att vi kan sätta specifika delmål för varje verksamhet – mål som leder fram mot visionen. Hållbar utveckling av våra verksamheter är en nödvändighet för att vi över tiden skall uppnå våra krav på tillväxt och lönsamhet. Hållbar utveckling innebär också nya möjligheter och positivt både för våra bolag och medarbetare.