Bolagsstyrning

Bolagsorganen i Addtech AB består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisorer.

Addtech AB tillämpar svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Stockholmsbörsen. Därtill följs bestämmelserna i Addtechs bolagsordning

Valberedning

Valberedningens uppdrag och sammansättning
Vid årsstämman 2012 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet samt styrelsens ordförande, som även fick i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Denna princip gäller tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen ska fastställa principer och valberedningens uppdrag.

Vid årsstämman 2022 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2022 utse ledamöter, att utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult Invest AB), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Leif Almhorn (utsedd av SEB Investment Management) och Per Trygg (utsedd av Lannebo Fonder). 

Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman, vilket gjordes i delårsrapporten för tredje kvartalet som publicerades den 2 februari 2023. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. 

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

  • ordförande vid årsstämman
  • styrelseledamöter och styrelseordförande
  • arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter
  • i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvode

Valberedningen nås via bolagets adress eller via e-mail info@addtech.com

Rörlig ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsrapporten →

Revisorer

Revisionsbolaget Deloitte AB

Valt vid bolagsstämman 23 augusti 2023

Huvudansvarig
Kent Åkerlund, Auktoriserad revisor, Deloitte