Bolagsstämma

Arkiv - tidigare bolagsstämmor:

 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman. 

Anmälan av ärendet skickas till: Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm alternativt info@addtech.com