Addtech använder de planetära resurserna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt

Vi arbetar för:

  • att motverka den globala uppvärmningen och minska vår påverkan på klimatet
  • att minska vårt användande av resurser - främst energi och material
  • att aktivt delta i utvecklingen av ny teknik för klimatanpassning och skydd av ekosystem och biologisk mångfald

Vi står inför globala utmaningar som kräver stora omställningar för att nå målen i Parisavtalet. För att minska vår klimatpåverkan och arbeta för att bidra i omställningen har Addtech satt mål som är i linje med Parisavtalet samt anslutit oss till Science Based Targets (SBTi)

Vi ska minska vår koldioxidintensitet med 50% fram till 2030, med basår 2020. Vår största påverkan kommer från transporter av gods (scope 3) och fokuserar därför på att effektivisera samt övergå till mer koldioxidsnåla transporter. För att uppnå vårt mål är samverkan med leverantörer och kunder av yttersta vikt. Vi driver även uppgradering av fordon, energieffektivisering samt omställning till förnyelsebara energikällor för att minska utsläppen från egen produktion och verksamhet (scope 1 & 2).