Addtech stödjer globala initiativ

Addtech stödjer FN:s agenda 2030. Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen utvärderar vi vår, positiva såväl som negativa, påverkan inom hållbar utveckling. Våra bolag bidrar positivt till utvecklingen av målen genom att leverera tekniska lösningar och produkter som är viktiga för övergången mot mer hållbara samhällen samt industri.

De globala hållbarhetsmålen där vi har störst positiv påverkan är:

Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Våra bolag är viktiga aktörer för utbyggnad samt uppgradering av stamnätet, optimering och lösningar för effektiv produktion av förnyelsebar energi.

Bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Våra bolag är aktiva inom många olika segment inom industri och infrastruktur, exempelvis levererar vi effektiva lösningar till processindustrin samt utrustning för spårbunden trafik.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Våra bolag är aktiva inom flera områden som stöttar målet. Exempelvis levererar vi utrustning till sjukhus och annan medicinsk verksamhet samt erbjuder lösningar för effektiv avgasrening för industri och fartyg som leder minskade luftföroreningar.

 

De globala målen där vi har störst negativ påverkan är:

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vår negativa påverkan kommer framförallt från våra klimatpåverkande utsläpp. Vår största källa till klimatpåverkande utsläpp är inom scope 3 och härrör för transporter av gods.

Verka för varaktig, inkluderande, hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga villkor för alla.

Vår negativa påverkan kommer framförallt från risker i globala värdekedjor. Vi arbetar för goda arbetsvillkor och en hållbar produktion i vår leverantörskedja.

Addtech stödjer Global Compact

Addtech är medlem i FN:s initiativ, Global Compact. Syftet med initiativet är att få företag att ta ansvar för tio grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.