Addtech stödjer globala initiativ

Addtech stödjer FN:s agenda 2030 och de globala målen är en del av vår utvärdering av vår positiva såväl som negativa påverkan inom hållbar utveckling. Våra bolag bidrar positivt till utvecklingen av de globala målen genom att leverera tekniska lösningar och produkter som är viktiga för övergången mot mer hållbara samhällen samt industri.

De globala målen där vi har störst positiv påverkan är:

Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Våra bolag är viktiga aktörer för utbyggnad samt uppgradering av stamnätet, optimering och lösningar för effektiv produktion av förnyelsebar energi.

Bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Våra bolag är aktiva inom många olika segment inom industri och infrastruktur, exempelvis levererar vi effektiva lösningar till processindustrin samt utrustning för spårbunden trafik.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Våra bolag är aktiva inom flera områden som stöttar målet. Exempelvis levererar vi utrustning till sjukhus och annan medicinsk verksamhet samt erbjuder lösningar för effektiv avgasrening för industri och fartyg som leder minskade luftföroreningar.

 

De globala målen där vi har störst negativ påverkan är:

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vår negativa påverkan kommer framförallt från våra klimatpåverkande utsläpp. Vår största källa till klimatpåverkande utsläpp är inom scope 3 och härrör för transporter av gods.

Verka för varaktig, inkluderande, hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga villkor för alla.

Vår negativa påverkan kommer framförallt från risker i globala värdekedjor. Vi arbetar för goda arbetsvillkor och en hållbar produktion i vår leverantörskedja.

Addtech stödjer Global Compact

Addtech är medlem i FN:s initiativ, Global Compact. Syftet med initiativet är att få företag att ta ansvar för tio grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Science Based Targets

Addtech har under flera år arbetat med att integrera aktiviteter i verksamheten för att reducera vår klimatpåverkan och nå våra 2030-mål. I början av maj 2024 godkändes våra klimatmål i enlighet med Science Based Targets initiative.

Våra mål

Övergripande nettonollmål
Addtech åtar sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2050.

Kortsiktiga mål
Addtech åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser enligt scope 1 och 2 med 50% till 2030 från basåret 2022. Addtech förbinder sig också att 30% av leverantörerna, baserat på utgifter för inköpta varor och tjänster, ska vara godkända enligt Science Based Targets senast 2028. Addtech förbinder sig vidare att 10% av kunderna ska vara godkända enligt Science Based Targets år 2028.

Långsiktiga mål
Addtech åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser enligt scope 1 och 2 med 95 procent till 2050 med basår 2022. Addtech åtar sig också att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser enligt scope 3 med 90 % inom samma tidsram.

Addtech är certifierad som Nasdaq ESG Transparency Partner

Addtech är certifierade som Nasdaq ESG Transparency Partner. Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av transparens mot marknaden i sin rapportering av hållbarhets områden (ESG).