Bolagsstyrningsrapport

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Addtech Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

Avvikelser från Koden och motiveringar härtill redovisas löpande i texten. Bolaget avviker på tre punkter, varav två återfinns i avsnittet om Valberedning, och en i avsnittet om Kvartalsvis revisorsgranskning. Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTER 

Bolagsstyrningsrapport 2020/2021  webb  pdf

Bolagsstyrningsrapport 2019/2020  webb  pdf

Bolagsstyrningsrapport 2018/2019  webb  pdf

Bolagsstyrningsrapport 2017/2018  webb  pdf

Bolagsstyrningsrapport 2016/2017  webb  pdf

Bolagsstyrningsrapport 2015/2016  webb  pdf

Bolagsstyrningsrapport 2014/2015  webb  pdf