Bolagsordning

§ 1
Bolagets firma är Addtech Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen elektroniska, elektrotekniska samt elektromekaniska apparater och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyrtio miljoner SEK (40 000 000) och högst etthundrasextio miljoner SEK (160 000 000).

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst sexhundra miljoner (600 000 000).

§ 6
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget. 

Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster samt aktie av serie B medför rätt till en (1) röst. 

Aktier av serie A och serie B berättigar till lika andel i bolagets tillgångar och vinst. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållandet till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

§ 7
På begäran av ägare av aktier av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom fyra månader från erhållande av sådan framställan behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt begäran.

§ 8
Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

§ 9
Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 10
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs ett registrerat revisionsbolag.

§ 11
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/4 - 31/3.

§ 12
Årsstämma skall hållas en gång om året senast under september månad. Därvid skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1.  Val av ordförande vid stämman. 
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3.  Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 
4.  Val av en eller två justeringsmän. 
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
7.  Beslut 
a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 
b)  om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 
9.  Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor. 
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor. 
11. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. 

Vid årsstämma och extra bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet aktier denne företräder utan begränsning i röstetalet.

§ 13
Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare, som vill delta i stämman, skall göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 14
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 15
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma i Addtech AB den 28 augusti 2020.