Nätverk för tillväxt

Vi arbetar långsiktigt för att öka den interna samverkan, värna den interna kunskapsöverföringen, vidareutveckla medarbetarna och förädla företagskulturen. Våra medarbetare är Addtechs viktigaste konkurrensmedel. Ledare och medarbetare i bolagen måste därför samspela med varandra på olika sätt som gynnar kunden och koncernen. Detta görs genom olika former av samarbeten inom koncernen men också genom vår egen affärsskola Addtech Academy

Affärsskolan utvecklar medarbetarna och koncernen

Erfarenhets- och kompetensutbyte bidrar till både koncernens och de enskilda bolagens utveckling. Addtech Academy är en viktig plattform för att sprida företagskulturen, vidareutveckla affärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland medarbetarna. Det övergripande syftet är att utbilda, träna och motivera personalen till att bli engagerade, framgångsrika medarbetare. De olika kurserna erbjuder medarbetarna utbildning anpassad till erfarenhet och arbetsuppgifter och riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare i koncernbolagen

Leverantörer är en viktig del i medarbetarnas utbildning

Inom ramen för samarbetet med leverantörer sker stor kunskapsöverföring mellan båda parters medarbetare. Nyckelpersoner hos Addtech tillbringar därför regelbunden tid hos leverantörer i Europa, Asien och USA. Dessa relationer är viktiga för att hålla en hög teknisk kompetens inom dotterbolagens respektive marknadsområde.