Compotech

Addtech analyserar sitt hållbarhetsarbete utifrån FN:s globala mål. De flesta av våra dotterbolag ligger redan långt framme i detta arbete, helt enkelt för att hållbara lösningar och produkter skapar affärsnytta. Ett särskilt viktigt område för oss är att minska vårt klimatavtryck. Ambitionen är att kunna erbjuda högteknologiska lösningar och produkter som håller länge och har minimal påverkan på miljön. Compotech jobbar målmedvetet för att mildra bolagets negativa klimateffekter till exempel vad gäller utsläpp som är relaterad till transporter av gods. Bolaget ingår i affärsområdet Electrification och har leverantörer och kunder runtom i hela världen.

- Vi har med hjälp av ett koldioxidutsläppsverktyg tagit fram underlag som våra säljare använder redan i offertstadiet i dialogen med kunderna, säger Alexander Lindblom, produktchef belysningsstyrning på Compotech. Med underlaget kan vi kvantifiera olika scenarier och jämföra hur mycket koldioxidutsläpp som transporten kostar med flyg, via väg, tåg eller båt. Kunderna är mycket positiva till det här, eftersom de tydligt kan se och välja det klimatsmartaste transportsättet. Således inte bara vad som är mest prisvärt – utan hur man kan minimera koldioxidutsläppen.

Alexander menar att kunder har betydligt mer hållbarhetsfokus och ställer högre krav idag än tidigare, vilket välkomnas av honom. För Compotech har det funnits förbättringspotential just vad gäller bolagets klimatpåverkan avseende CO2-utsläpp relaterat till transporter. Något som man nu har en strategi för.

- När vi får kunden att välja att ta hem en vara från Asien med båt och lastbil istället för med flyg kan vi reducera utsläppen av koldioxidekvivalenter med upp till 95 procent. Exempelvis som i vårt räkneexempel med en transport på 200 kilo och 2 kubikmeter från Shanghai till Solna, innebär det en klimatsmart besparing på cirka 2,7 ton CO2e.

Compotech har en vision om att i framtiden nå netto nollutsläpp av koldioxid och har identifierat att nära samarbete och gemensamma initiativ med kunderna är mycket viktigt.

- Vi ser nu att många av våra kunder är redo för den här omställningen till mer klimateffektiva transportalternativ, avslutar Alexander.