Risk- & känslighetsanalys

Att exponeras för risker är en del av affärsverksamheten. Detta avspeglas i Addtechs löpande arbete med riskhantering, vars syfte är att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras. Samt att fortlöpande göra förbättringar och på så sätt minska potentiella risker.

Vår riskhantering är inriktad på affärsrisker, finansiella risker och övriga potentiella betydande risker såsom legala risker. Inom alla enheter ingår bedömningar av verksamhetens risk. Addtechkoncernen har interna spelregler i form av policys och instruktioner som ger ansvariga chefer verktyg för att identifiera och följa upp verksamhetens utveckling och för att kunna upptäcka avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Ett systematiskt sätt att följa upp läget i våra verksamheter är genom månadsrapporter, där cheferna beskriver utvecklingen i sina respektive enheter. I dessa månadsrapporter hissas "varningsflaggor" om negativa avvikelser eller risker identifieras.

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen.

Därutöver är Addtech påverkat av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansieringsrisk, ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3 i årsredovisningen 2015/2016.