HÅLLBARHET

Hållbarhet - ett konkurrensmedel

Addtechs övergripande mål är att driva ett hållbart företagande. Addtech ska uppfylla kundernas, aktieägares och medarbetarnas krav och förväntningar på hållbarhet.

Hållbarhetsarbetet innebär att Addtech tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. Hållbarhet är ett konkurrensmedel på teknikhandelsmarknaden och Addtech strävar efter att vara ett bättre val än konkurrenterna. 

Addtechs dotterbolag har lång erfarenhet av att möta marknadens krav på kvalitets- och miljöcertifieringar. Sedan 2010 är hållbarhet en strategisk fråga inom koncernen. Addtech har inrättat ett CSR-råd bestående av representanter från de olika affärsområdena. Rådets syfte är att planera och besluta om aktiviteter som bidrar till ett strategiskt hållbarhetstänk i områden som rör arbetsvillkor, miljö och etik. 

Arbetet inleddes 2010 med utvecklingen av en Code of Conduct och följdes av att Addtech lämnade sin första hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer tillämpningsnivå C. 2012 infördes en koncernövergripande medarbetarundersökning, vilket ledde till införandet av en regelbunden medarbetardialog och individanpassat ledarskap. Nästa strategiska hållbarhetsdialog inriktas på leverantörerna. 

Addtechs bolagsstruktur och verksamhet, med drygt 120 dotterbolag, är en utmaning för snabbt genomslag i hållbarhetsarbetet då många enheter ska införa helt eller delvis nya processer. Arbetet öppnar dock för mer attraktiva kunderbjudanden, större kostnadsbesparingar och ett förbättrat kvalitets- och personalarbete. 

 

Hållbar utveckling som skapar värde

Addtechs mål är att skapa värde för både aktieägare, medarbetare, samhället och för miljön. Vi sammanfattar det i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde.

 

 

Addtechs uppförandekod - Code of Conduct

Addtechs hållbarhetsarbete utgår från koncernens uppförandekod (Code of Conduct). Miljö, etik och moral är de centrala koncepten inom CSR och har sedan länge varit en del av koncernens verksamhet. Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga anställda i den egna verksamheten och i relationen med leverantörer av produkter och tjänster. Ambitionen är att dotterbolagen ska arbeta tillsammans med leverantörerna för att åstadkomma positiva förändringar. Addtechkoncernens Code of Conduct stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vår uppförandekod

 

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2011 gör Addtech en hållbarhetsredovisning. Detta är en viktig del i hållbarhetsarbetet då den ger medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Våra hållbarhetsredovisningar