Hållbarhetsredovisning

Addtechs hållbarhetsredovisning 

Sedan 2011 publicerar Addtech en hållbarhetsredovisning. Detta är en viktig del i hållbarhetsarbetet då den ger medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

 

Mål & syfte

Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att beskriva koncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet är också att visa Addtechs resultat ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Målet med hållbarhetsredovisningen är att ge kunder, medarbetare och aktieägare en förståelse för och kunskap om Addtechs CSR-arbete. 

Rapporten möter Global Reporting Initiatives (GRI) krav på tillämpningsnivå C och avser räkenskapsåret 2015/2016, med jämförelsedata från räkenskapsåret 2014/2015. Denna hållbarhetsredovisning har inte varit föremål för revisorernas granskning.